مدرس بازاریابی, استاد بازاریابی, معلم بازاریابی, مشاور بازاریابی ,سخنران بازاریابی, مشاوره مارکتینگ ,تدریس بازاریابی, آموزش بازاریابی ,مشاور مارکتینگ, معلم مارکتینگ, دوره بازاریابی, مدرس تحقیقات بازاریابی ,مدرس, مدرس فروش, مدرس تحقیقات بازار, مشاور تحقیقات بازار, آموزش دوره بازاریابی ,مدرس اصول و فنون مذاکره, بازاریابی صنعتی, دوره اجرای پروژه های چیدمان فروش, مدرس بازاریابی, وفاداری مشتری ,تدریس مارکتینگ ,مشاوره بازاریابی, استاد اصول و فنون مذاکره, کلاس رفتار سازمانی, مدرس رفتار سازمانی, سخنران رفتار سازمانی, دوره رفتار سازمانی' مدرس بازاریابی, استاد بازاریابی, معلم بازاریابی, مشاور بازاریابی ,سخنران بازاریابی, مشاوره مارکتینگ ,تدریس بازاریابی, آموزش بازاریابی ,مشاور مارکتینگ, معلم مارکتینگ, دوره بازاریابی, مدرس تحقیقات بازاریابی ,مدرس, مدرس فروش, مدرس تحقیقات بازار, مشاور تحقیقات بازار, آموزش دوره بازاریابی ,مدرس اصول و فنون مذاکره, بازاریابی صنعتی, دوره اجرای پروژه های چیدمان فروش, مدرس بازاریابی, وفاداری مشتری ,تدریس مارکتینگ ,مشاوره بازاریابی, استاد اصول و فنون مذاکره, کلاس رفتار سازمانی, مدرس رفتار سازمانی, سخنران رفتار سازمانی, دوره رفتار سازمانی

 

مدرس مدیریت استاد بازاریابی مدرس بازاریابی مدرس فروش مدرس برند مدرس مذاکره
 

مدرس مدیریت استاد مدیریت آموزش مدیریت تدریس مدیریت  مدرس مدیریت استاد مدیریت آموزش مدیریت تدریس مدیریت 

شورای شهر صدرا

لیست امید شهر صدرا

بهزاد حسین عباسی کاندید شورای شهر صدرا شیراز 96

انتخابات شورای شهر صدرا شیراز 96 نامزد اطلاح طلب شهر صدرا

بهزاد حسین عباسی کاندید شورای شهر صدرا شیراز 96

انتخابات شورای شهر صدرا شیراز 96 نامزد اطلاح طلب شهر صدرا

بهزاد حسین عباسی کاندید شورای شهر صدرا شیراز 96

انتخابات شورای شهر صدرا شیراز 96

بهزاد حسین عباسی

استاد بهزاد حسین عباسی با 14 سال سابقه در عرصه کسب و کار و تدریس و آموزش دوره های مدیریت در سمینارها و کنفرانسهای مدیریت و مشاوره سازمانهای ایرانی هم اکنون با بررسی پایه ای شرکت ها و سازمانها راهکارهای مناسبی را برای برون رفت و یا ارتقاء ، گسترش و تصحیح وضعیت موجود ارائه نموده و این مورد را در قالب سمینار و دوره های آموزشی ارائه می نماید.

طبق دستور قرآن کریم : ‹‹ و امرهم شوری بینهم ›› و ‹‹ شاورهم فی الامر ›› شوراها ، مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخـش ، روسـتا و نظـایر اینهـا از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند .
موارد ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظـایف شـوراها را ایـن قـانون و قـوانین ناشی از آن معین می کند .


09121724677
Behzadabbasi.ir
Behzadabbasi.com
Behzad-abbasi.ir

کلمات کلیدی

بهزاد حسین عباسی

اخبار شهر صدرا

شورای شهر صدرا

انتخابات شورای شهر صدرا 96

اخبار انتخابات شهر صدرا

انتشار غیر قانونی لیست امید شهر صدرا

بهزاد حسین عباسی اصلاح طلب هستم

افتتاح بیمارستان پیوند اعضاء بوعلی سینا در شهر صدرا

اعتلافهای شهر صدرا

لیست انتخابات شورای شهر صدرا

قوانین شورای شهر

کاندیداهای شورای شهر صدرا

کاندیدای شورای شهر صدرا

نامزد اصلاحات در شیراز

لیست اصلاحات انتخابات شورای شهر صدرا

لیست اصلاحات انتخابات شورای شهر شیراز

استاد بهزاد حسین عباسی

انصراف از لیست امید به نفع اصلاح طلبان

نتایج انتخابات شهر صدرا

آرش جوکار عضو شورای شهر صدرا

کاظم قائدی عضو شورای شهر صدرا

مهدی کشاورزی عضو شورای شهر صدرا

مسعود رحیمی عضو شورای شهر صدرا

علی‌رضا فریدونی عضو شورای شهر صدرا

عبدالرضا اتحادپور عضو شورای شهر صدرا

رحمان چوبینه عضو شورای شهر صدرا

خسرو رزمجویی عضو شورای شهر صدرا

حمیدرضا صادقی عضو شورای شهر صدرا

اعلام نتایج انتخابات شورای شهر صدرا

ابوالحسن گودرزی عضو شورای شهر صدرا

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «لیست اصلاحات انتخابات شورای شهر شیراز» ثبت شده است

۳۰
فروردين

فصل دوم – انتخابات

الف – کیفیت انتخابات

ماده 17 ) اصلاحی 6/7/1382 – ( انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صـورت مستقیم ، عمومی ، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود 

بهزاد حسین عباسی

 تبصره – در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویـت بـا ایثارگران می باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی اسـت کـه دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعـه است .

 ماده 17 مکـرر ( الحـاقی 6/7/1382 – ( وزارت کشـور میتوانـد بـا همـاهنگی هیـأت مرکزی نظارت بر انتخابات ، قرائـت و شـمارش آراء را در تمـام یـا تعـدادی از حـوزه هـای انتخابیه با استفاده از رایانه انجام دهد .

 ماده 18 – در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یـک بـار در یک شعبه اخذ رأی با ارائه شناسنامه رأی دهد . 


 تبصره ( الحاقی 6/7/1382 -( در انتخابات میاندوره ای ، در هر حوزه کسـانی حـق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همـان حـوزه رأی داده باشـند یـا در انتخابـات شرکت نکرده باشند .

 ماده 19 – در موارد زیر برگهای رأی باطل می شود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب می گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهای رأی مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد :

 الف – آرا ناخوانا باشد .

 ب – آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد .

 ج – آرایی که دارای نام رأی دهنده یا امضا یا اثر انگشت وی باشد .

 د – آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد .

 ه - آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد .

 تبصره – چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانـا باشـد فقـط اسـامی

ناخوانا باطل خواهد بود .

 ماده 20 -در موارد زیر برگهای رأی باطل می شود و جـزو آرای مـأخوذه محسـوب

نمیگردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهای رأی مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد :

 الف – کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد .

 ب – کل آرای مندرج در صورتجلسه ای که صندوق اخذ رأی آن فاقـد اوراق رأی یـا

برگهای تعرفه باشد .

 ج – آرایی که زاید بر تعداد تعرفه باشد .

 د – آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد . 

١٢

 ه - آرایی که روی ورقه ای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده باشد .

 و – آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند .

 ز – آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی اخذ شده باشد .

 ح – آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد .

 ط – آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد .

 ی – آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد .

 ک – آرایی که با تقلب و تزویر ‹‹ در تعرفه ها ، آرا ، صورتجلسه ها و شمارش ›› به

دست آمده باشد .

 تبصره 1 – آرای زاید مذکور در بند ‹‹ ج ›› به قیـد قرعـه از کـل برگهـای رأی کسـر

میشود .

 تبصره 2 -چنانچه احراز شود که رأی دهنده بـیش از یـک بـرگ رأی بـه صـندوق

ریخته باشد ، همه اوراق وی باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد .

 ماده 21 -در صورتی که در برگ رأی علاوه براسامی نامزدهای تأیید شـده اسـامی

دیگر نوشته شده باشد ، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی شود .

 ماده 22 -در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشـد ،

اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود .

 ماده 23 -در صورتی که در برگ رأی نام یک داوطلب چند بـار نوشـته شـده باشـد

فقط یک رأی برای او محسوب می شود . 

١٣

 ماده 24 -در حوزه های انتخابیه ای که تـا ده نفـر نـامزد انتخابـاتی داشـته باشـد

نامزدها میتوانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه های ثبـت نـام و اخـذ رأی و در

حوزه های انتخابیه ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نـام و

اخذ رأی یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رأی به هیأت اجرایی معرفی نمایند .

 تبصره – چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفـی در شـعب اخـذ رأی مشـاهده نماینـد

بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرایی و نظارت کتباً اعلام خواهند نمود .

ب – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

 ماده 25 -انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند :

 1 -تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .

 2 -حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأی .

 3 -سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یکصـدهزار

نفر جمعیت .

 تبصره – کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افـراد

تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابـات در حـوزه انتخابیـه

سکونت داشته باشند میتوانند در همان حوزه رأی دهند .

 ماده 26 -انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند :

 الف – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .

 ب – حداقل سن 25 سال تمام .

 ج – این بند به موجب قانون اصلاحی 6/7/1382 حذف شده است .

14

 

١۴

 د – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه .

 ه - ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

 و ( اصلاحی 6/7/1382 – ( دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روسـتا و

داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن بـرای شـورای شـهرهای دارای تـا یـک میلیـون نفـر

جمعیت و مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر

جمعیت .

15


 تبصره 1 -اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی بـه جـای اسـلام بایـد بـه

اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند .

 تبصره 2 -اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیـه خـود سـکونت اختیـار

نمایند . تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه بـه خـارج از

آن موجب سلب عضویت خواهد شد .

 ماده 27 -اعضای هیأتهای اجرایی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلـب شـدن در

حوزه های انتخابیه تحت مسئولیت خود محرومند .

 ماده 28 ) اصلاحی 6/7/1382 – ( اشـخاص زیـر بـه واسـطه مقـام و شـغل خـود از

داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند :

 1 -رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی ، وزرا ء ، معاونین و مشـاورین آنـان ،

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شورای نگهبان ، رئیس قوه قضائیه و معاونین و

مشاورین وی ، رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنـان ،

رئیس دیوان عدالت اداری ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ، شـاغلین نیروهـای مسـلح ،

١۵

رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح ، رئیس سازمان صدا و سـیمای

جمهوری اسلامی ایران ومعاونین وی، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی،رئیس دانشگاه

آزاد اسلامی،رؤسای کل ومدیران عامل بانکها،رئیس جمعیت هلال احمرو معاونین وی،رئیس

بنیادمستضعفان وجانبازان،سرپرست بنیادشهید،سرپرست بنیادمسکن ، سرپرسـت کمیتـه

امداد امام ، رؤسای سازمانها ، مـدیران عامـل شـرکتهای دولتـی ( ماننـد شـرکت مخـابرات ،

دخانیات ... ) ، سرپرست نهضت سوادآموزی ، رئیس سازمان نظام پزشـکی ایـران ، مـدیران

کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها و سـازمانها و ادارات دولتـی و سـایر رؤسـا ، مـدیران و

سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسـری دارد ، از عضـویت در شـوراهای

اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود اسـتعفا نمـوده و بـه

هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند .

 2 -استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، بخشداران ،

مدیران کل ادارات استانداری ، مـدیران کـل ، سرپرسـتان ادارات کـل ، معـاونین ادارات کـل ،

دادســتانها ، دادیارهــا ، بازپرســها ، قضــات ، رؤســای دانشــگاهها ، رؤســای بانکهــا ،

رؤسا ، سرپرستان و معاونین سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا

وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر رؤسا ، مدیران

و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در

محدوده استان ، شهرستان و بخش محرومند ، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا

نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند . 

١۶

 3 -شـهرداران و مـدیران منـاطق و مؤسسـات و شـرکتهای وابسـته و شـاغلین در

شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن از عضویت در شورای اسلامی شـهر محـل

خدمت محرومند ، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجـه در آن

پست شاغل نباشند .

 ماده 29 -اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند :

 الف – کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند بـه

تشخیص مراجع ذی صلاح .

 ب – کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده اند .

 ج – وابستگان تشکیلاتی به احزاب ، سازمانها و گروهکهایی کـه غیرقـانونی بـودن

آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد .

 د – کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند .

 ه - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی .

 و – محکومین به حدود شرعی .

 ز – محکومین به خیانـت و کلاهبـرداری و غصـب امـوال دیگـران بـه حکـم محـاکم

صالحه قضایی .

 ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق .

 ط – قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد .

 ی – محجوران و کسانیکه به حکم دادگاه مشمول اصل (49 (قانون اساسی باشند .

16

 

١٧

 ک – وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمنهـای ده ، شـهر ، شهرسـتان و

استان و خانه هـای انصـاف ، رؤسـای کانونهـای حـزب رسـتاخیز و حـزب ایـران نـوین و

نمایندگان مجلسهای سنا و شـورای ملـی سـابق ، کدخـدایان و خـوانین وابسـته بـه رژیـم

گذشته ) .

 ماده 30 – هیچیک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانند همزمان در بـیش از

یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند ، در غیـر اینصـورت

اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ بـه مـدت چهارسـال از داوطلـب شـدن در

انتخابات شوراها محروم می گردند .

 ماده 31 ) اصلاحی 6/7/1382 – ( در صورتی که هر یک از شوراها بـه علـت فـوت ،

استعفا یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی البدل ، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه

گردد و بیش از هیجده ماه به پایان دوره مانده باشـد وزارت کشـور موظـف اسـت حـداکثر

ظرف دو ماه انتخابات میاندوره ای جهت تکمیل تعداد اعضای اصـلی و علـی البـدل و ادامـه

فعالیت آن را برگزار نماید .

ج – هیأت اجرایی و وظایف آنها

 ماده32) اصلاحی 6/7/1382 – ( بمنظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر ،

هیأت اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و عضـویت رئـیس اداره ثبـت احـوال ، رئـیس

17 آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می شود .

 

١٨

 تبصره 1 ) اصلاحی 6/7/1382 – ( برای تعیین هشت نفر معتمـدان هیـأت اجرایـی ،

فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مـردم از کلیـه شـهرهای محـدوده شهرسـتان را

انتخاب و از آنان دعوت به عمل می آورد .

 تبصره 2 ) الحاقی 6/7/1382 – ( اعضای هیأت اجرایی شهرستان و معتمدان دعـوت

شده از سوی فرماندار نباید داوطلب عضویت در شورای شهر باشند .

 ماده 33 ) اصلاحی 6/7/1382 – ( برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا ،

هیأت اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نماینـدگان دسـتگاههای مـذکور در مـاده

(32 (و مسئول جهاد کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفـر از معتمـدان محـدوده بخـش

18 تشکیل می شود .


 تبصره 1 ) اصلاحی 6/7/1382 – ( برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیـأت اجرایـی ،

بخشدار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخـاب و از

آنان دعوت به عمل می آورد .

 تبصره 2 ) الحاقی 6/7/1382 – ( اعضای هیأت اجرایی بخش و معتمدان دعوت شده

از سوی بخشدار نباید داوطلب عضویت در شورای روستا باشند .

 ماده 34 ) اصـلاحی 6/7/1382 -( معتمـدان منتخـب موضـوع مـواد (32 (و (33 (بـه

دعوت فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وی ) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده ،

پس از حضور دو سوم مدعوین ( حداقل بیست نفر ) از بین خود به ترتیب هشت و هفت نفـر

را به عنوان معتمدان اصلی و پـنج نفـر را بـه عنـوان معتمـدان علـی البـدل هیـأت اجرایـی

19 شهرستان و بخش با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند .

 

١٩

 ماده 35 ) اصلاحی 6/7/1382 – ( فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وی ) مکلـف اسـت

به ترتیب هشت و هفت نفر ازمعتمـدان اصـلی را بـرای شـرکت در جلسـات هیـأت اجرایـی

20 انتخابات دعوت نماید .


 ماده 36 -جلسات هیأت اجرایی با حضور دوسوم اعضا رسمیت یافته و در صـورت

استعفا یا غیبت غیرموجه هر یک از معتمدین هیأت اجرایی در سه جلسه که به منزله استعفا

تلقی می گردد ، فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وی ) از اعضای علی البدل به ترتیب آراء به

جای آنان دعوت خواهد نمود .

 تبصره 1 – غیرموجه بـودن غیبـت بـا تصـویب دوسـوم اعضـای هیـأت اجرایـی

خواهد بود .

 تبصـره 2– تصـمیمات هیـأت اجرایـی بــا اکثریـت آرای اعضـای حاضـر معتبـر

خواهد بود .

 تبصره 3 ) اصلاحی 6/7/1382 – ( در صـورتی کـه بـا دعـوت از اعضـای اصـلی و

علی البدل ، اکثریت حاصل نگردید ، اعضای اداری هیأت اجرایی بقیه معتمدان ( تا سی نفـر )

21 را دعوت نموده تا کسری اعضا را از میان خود انتخاب نمایند .


 ماده 37 -عضویت هر فرد در بیش از یک هیأت اجرایی بطور همزمان ممنوع است .

 ماده 38 -اعضای اداری هیأت اجرایی تا زمانی که از سمت اداری خود مسـتعفی یـا

برکنار نشده اند ، شخصاً مکلف به شرکت در جلسـات هیـأت اجرایـی مـی باشـند و غیبـت

غیرموجه آنان در جلسـات هیـأت اجرایـی تمـرد از وظـایف قـانونی محسـوب مـی گـردد و

٢٠

فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وی ) موظف اسـت بلافاصـله پـس از غیبـت اعضـای اداری

هیأت اجرایی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد .

 تبصره ( اصلاحی 6/7/1382 – ( در صورتی که فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه

در جلسات شرکت ننماید بقیه اعضاء هیأت اجرایی موظفند ، موضوع را صورتجلسه کرده و

مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند .

 ماده 39 -هیأتهای اجرایی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پـس از تعیـین محـل

استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی ، تعداد و محل شعب ثبت نـام و اخـذ رأی را صورتجلسـه

نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رأی مبـادرت بـه انتشـار آگهـی انتخابـات حـاوی تـاریخ

برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخـاب کننـدگان و مقـررات جزایـی و محـل

شعب ثبت نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می نمایند .

 ماده 40 – هیأتهای اجرایی برای هر شعبه ثبت نـام و اخـذ رأی 5 نفـر از معتمـدین

محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حکـم بـه فرمانـدار و

بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می نمایند .

 تبصره 1 -در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأی به تعداد کـافی

معتمد با سواد نباشد هیأت اجرایی میتواند افـرادی را از خـارج ( حتـی الامکـان از محـدوده

همان بخش ) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید .

 تبصره 2 -اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خـود یـک رئـیس و یـک نایـب

رئیس و سه نفر منشی انتخاب می نمایند . 

٢١

 ماده 41 -مأموران انتظامی در حدود قانون موظـف بـه ایجـاد نظـم و جلـوگیری از

هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رأی می باشند نیروهای نظـامی

و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند .

 ماده 42 -هیأتهای اجرایی انتخابات شـوراهای اسـلامی مسـئول صـحت برگـزاری

انتخابات حوزه انتخابیه خود می باشند .

 ماده 43 -هیأتهای اجرایی میتوانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار

ثبت نام و اخذ رأی با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند .

 ماده 44 -هیأتهای اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند کـه یـک روز قبـل از اخـذ رأی ،

محل ثبت نام و اخذ رأی آماده باشد .

 ماده 45 -فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصـول دسـتور

وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیـأت اجرایـی تـاریخ مراجعـه

داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطـلاع کلیـه اهـالی حـوزه

انتخابیه برساند .

 تبصره 1 -مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری ، بخشداری جهـت اعـلام داوطلبـی

هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می باشد .

 تبصره 2 -شرایط انتخاب شوندگان و تـاریخ شـروع و خاتمـه قبـول بـرگ اعـلام

داوطلبی از طرف فرماندار ، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد . 

٢٢

 ماده 46 -هیأت اجرایی موظف است بمنظور احراز شرایط مذکور در مـواد 26 و 29

درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذیربط از

قبیل اداره اطلاعات ، نیروی انتظامی ، دادگستری ، ثبت احوال استعلام نماید .

 تبصره 1 -چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنـون

به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده 29 باشند هیأت اجرایی مربوط موظف اسـت حسـب

مورد از مراجع ذی ربط مذکور در ماده فوق استعلام نماید .

 تبصره 2 -مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف مـدت 10 روز از تـاریخ

وصول استعلام نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند .

 ماده 47 -هیأتهای اجرایی پس از دریافـت نتیجـه رسـیدگی بـه سـوابق داوطلبـان

موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند .

 ماده 48 ) اصلاحی 6/7/1382 – ( نظر هیأتهای اجرایی بخش و شهرستان مبنـی بـر

تأیید صلاحیت داوطلبـان قطعـی اسـت و نظـر هیأتهـای مـذکور درخصـوص رد صـلاحیت

22 داوطلبان حسب مورد با تأیید هیأتهای نظارت معتبر است .


 ماده 49 – بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیـرد بطـوری کـه موجـب

هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد مذکور در مـواد 26 ، 27 ، 28،

29 و 30 این قانون خارج نگردد و افشای هرگونه اطلاعـات دریافـت شـده توسـط اعضـای

هیأتهای اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است .

 ماده 50 – هیأتهای اجرایی مکلفند در انجام وظایف خود بی طرفـی کامـل را رعایـت

نمایند و در صورت تخلف ، فرماندار یا بخشدار موظف است با رأی اکثریـت اعضـای هیـأت

٢٣

اجرایی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرایی و در مـواردی کـه انحـلال هیـأت

اجرایی ضروری باشد با تأیید استاندار و هیأت نظارت استان اقـدام نمایـد . تشـکیل مجـدد

هیأت اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می گیرد و تصمیمات متخذه هیأت

اجرایی منحله عنداللزوم وسیله هیأت اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به

صلاحیت داوطلبان قابل تجدیدنظر خواهد بود .

 تبصره 1 -داوطلبان شـرکت در انتخابـات شـوراهای اسـلامی روسـتا و شـهر کـه

صلاحیت آنان در هیأت اجرایی رد شده است میتواننـد ظـرف مـدت 4 روز از تـاریخ اعـلام

اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسـلامی روسـتا بـه

هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر بـه هیـأت نظـارت اسـتان تسـلیم

نمایند .

 تبصره 2 -شاکیان می توانند شکایت خود را ظرف مهلـت مقـرر بـه هیـأت اجرایـی

مربوط نیز تسلیم نمایند . هیأت اجرایی موظف است بلافاصله شکایت دریافتی را به هیـأت

نظارت ذیربط ارسال نماید .

 تبصره 3 -هیأت نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت شـکایات

به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیأت اجرایی مربوط اعلام نماید . نظر هیأت نظـارت در ایـن

خصوص قطعی و لازم الاجرا است .

 تبصره 4 -هیأت اجرایی موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظـارت ، اسـامی

آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت نظارت قرار گرفته اسـت از

طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند . 

٢۴

 ماده 51 -فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلفنـد فهرسـت اسـامی نامزدهـای

تأیید شده انتخابات را ظرف 3 روز از طریق انتشار آگهی به اطـلاع اهـالی حـوزه انتخابیـه

برسانند .

 ماده 52 -هیأتهای اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صـلاحیت داوطلبـان تـا دو

روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شکایت واصـله را بپذیرنـد و از تـاریخ دریافـت

شکایات ظرف مدت پـنج روز در جلسـه مشـترک هیـأت اجرایـی و هیـأت نظـارت بـه آنهـا

رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند .

د – هیأتهای نظارت و وظایف آنها

 ماده 53 -کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشـور طبـق مـواد 73 و 74

قانون اصلاح قانون تشکیلات شـوراهای اسـلامی کشـوری و انتخابـات شـوراهای مزبـور

مصوب 29/4/1365 خواهد بود .

23


 ماده 54 -اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهـده

بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود .

 ماده 55 -تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخـش و

اعلام آن توسط بخشدار انجام می گیرد . دراین خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشـد

ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت شهرستان ارسـال و هیـأت مـذکور ظـرف مـدت 15 روز

نظرنهایی خود را اعلام خواهد نمود .

 ماده 56 -تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرسـتان اسـت و

اعلام آن توسط فرماندار انجام میگیرد . دراین خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشـد

٢۵

ظرف مدت دو روز به هیـأت نظـارت اسـتان ارسـال و هیـأت مـذکور ظـرف مـدت 15 روز

نظرنهایی خود را اعلام خواهد نمود .

 ماده 57 -توقف یا ابطال انتخابـات یـک یـا چنـد شـعبه اخـذ رأی در روسـتاها بـه

پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان خواهد بود .

 ماده 58 ) اصلاحی 6/7/1382 – ( در انتخابات شوراهای اسلامی شهر توقف یا ابطال

انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پیشنهاد هیـأت

نظارت استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت خواهد بود .

 تبصره ( الحاقی 6/7/1382 – ( ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه بـا اسـناد و

مدارک معتبر باشد . در غیراینصورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیـز

24 کسانی که گزارش یا شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می شوند .


 ماده 59 ) اصلاحی 6/7/1382 – ( اقدامات هیأت نظارت شهرسـتان و هیـأت نظـارت

استان جز در مورد تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیـارات هیـأت

مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است .

25


 ماده 60 – جلسات هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت شهرستانها با حضور 4 نفر

از اعضا و جلسات هیأتهای نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضا تشـکیل و مصـوبات

آنان با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.

 تبصره 1 -در صورت تساوی آرا در تصمیم گیریها ، تصمیمی را که رئیس جلسه با

آن موافقت دارد معتبر است . 

٢۶

 تبصره 2 -اعضای هیأتهای نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شـعب

ثبت نام و اخذ رأی باید در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نماینـد . در صـورت

تخلف ، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق برکنـار مـی شـود و چنانچـه اکثـر اعضـای

هیأت نظارت بی طرفی کامل را رعایت نکنند هیأت متخلـف توسـط هیـأت مرکـزی نظـارت

منحل خواهد شد .

 ماده 61 -هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی ، به طرق زیر نظارت

خود را اعمال می نمایند :

 الف – گزارشهای وزارت کشور و بازرسیهای آن .

 ب – اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربـوط بـه

هیأتهای اجرایی و مباشرین وزارت کشور .

 ج – رسیدگی نهایی شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات .

 د – تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات .

 تبصره – هیأتهای نظارت بر انتخابـات شـوراهای اسـلامی میتواننـد از کارمنـدان

دولت درجهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند .

 ماده 62 -هیأتهای اجرایی موظفند هیأتهای نظارت مربوط را درجریان کلیه مراحـل

و امور انتخابات قرار دهند .

 ماده 63 -در تمام مدتی که انتخابـات برگـزار مـی شـود هیـأت مرکـزی نظـارت در

سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأتهای بخش در حوزه هـای انتخابیـه

خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفـی

٢٧

مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفنـد بنـا بـه نظـر هیأتهـای

مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کننـد و هیأتهـای نظـارت اسـتانها مکلفنـد

مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صـورتی کـه مقامـات وزارت کشـور

نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیأت مرکزی نظارت گـزارش

خواهند کرد .

 ماده 64 -وزارت کشور موظف است حداقل یک مـاه قبـل از صـدور دسـتور شـروع

انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید هیأت مرکـزی نظـارت

برساند .

 ماده 65 -هیأتهای اجرایی موظفند یک نسـخه از صورتجلسـه اقـدامات خـود را بـه

ناظرین تسلیم نمایند . در هر مورد که وجود امضای هیأتهـای اجرایـی در قـانون انتخابـات

پیش بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است .

 ماده 66 -وزارت کشور بمنظور حسـن انجـام انتخابـات میتوانـد مـأمورینی جهـت

بازرسی و کنترل جریان انتخابات بطور ثابت یا سیار به حوزه های انتخابیه اعزام نماید .

ه - تخلفات

 ماده 67 -ارتکاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمـال خـلاف ایـن قـانون و

آیین نامه اجرایی آن از قبیل موارد ذیل جرم محسوب می شود :

 الف – خرید و فروش رأی .

 ب – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات .

 ج – تهدید یا تطمیع در امر انتخابات . 

٢٨

 د – رأی دادن با شناسنامه جعلی .

 ه - رأی دادن با شناسنامه دیگری .

 و – رأی دادن بیش از یکبار .

 ز – اخلال در امر انتخابات .

 ح – کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها .

 ط – تقلب در رأی گیری یا شمارش آراء .

 ی – رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد .

 ک – توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یـا

هر فرد دیگری درمحل صندوق رأی .

 ل – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخابـاتی

از قبیل تعرفه و برگ رأی ، صورتجلسات ، تلکسها ، تلفنگرامها و تلگرافها .

 م – بــازکردن و یــا شکسـتن قفـل محـل نگهـداری و لاک و مهـر صــندوقهای رأی

بدون مجوز .

 ن – جابجایی ، دخل و تصرف و یا معـدوم نمـودن اسـناد انتخابـاتی بـدون مجـوز

قانونی .

 س – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .

 ع – ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با

سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات .

 ف – دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی . 

٢٩

 ص – ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی .

 ق – عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابـات

و اعضای هیأتهای نظارت استان ، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی .

 تبصره – چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابـات

در یک یا چند شعبه ثبت نـام و اخـذ رأی از مسـیر قـانونی خـود خـارج شـود و در نتیجـه

انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می گردد

  • بهزاد حسین عباسی کاندید شورای شهر صدرا
۳۰
فروردين

رویکرد برنامه ریزی آموزشهای مدیریتی رویکردی با حل مسئله و قابلیت جلوگیری از مشکل است. در سال های اخیر، تقریبا تمامی سازمان ها و تجارت ها به اهمیت آموزش سازمانی پی برده اند. تفاوت میان سازمان هایی که از ابزار آموزش سازمانی استفاده کرده اند و موفق شده اند در نحوه بکارگیری آموزش سازمانی است.

نکته ای که در مدیریت استراتژیک مهم است یادآور شد این است که کمک میکند تا تجارت و یا کسب و کار همراستا با بازار و مشتریان خود حرکت کند و اطمینان می دهد که استراتژی درستی را برای ادامه انتخاب می کند.

مطالعات نشان می دهد که تجارت هایی که از مدیریت استراتژیک بهره می گیرند، بسیار از نظر سودآوری مالی و رضایتمندی مشتری موفق تر هستند. هنگامی که شرکت ها برنامه ریزی استراتژیک خود را با نگاهی به آینده سر و سامان می دهند و آن ها را اولویت بندی می کنند در واقع بر روی آینده خود کنترل خواهند داشت؛ بالخص که امروزه آینده مدام در حال تغییر است. چنین شرکت هایی از ثبات بیشتری نسبت به آنهایی که از ابزار برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک استفاده نمی کنند، برخوردار می باشند.

استاد بهزاد حسین عباسی


  • بهزاد حسین عباسی کاندید شورای شهر صدرا
مدرس بازاریابی, استاد بازاریابی, معلم بازاریابی, مشاور بازاریابی ,سخنران بازاریابی, مشاوره مارکتینگ ,تدریس بازاریابی, آموزش بازاریابی ,مشاور مارکتینگ, معلم مارکتینگ, دوره بازاریابی, مدرس تحقیقات بازاریابی ,مدرس, مدرس فروش, مدرس تحقیقات بازار, مشاور تحقیقات بازار, آموزش دوره بازاریابی ,مدرس اصول و فنون مذاکره, بازاریابی صنعتی, دوره اجرای پروژه های چیدمان فروش, مدرس بازاریابی, وفاداری مشتری ,تدریس مارکتینگ ,مشاوره بازاریابی, استاد اصول و فنون مذاکره, کلاس رفتار سازمانی, مدرس رفتار سازمانی, سخنران رفتار سازمانی, دوره رفتار سازمانی' مدرس بازاریابی, استاد بازاریابی, معلم بازاریابی, مشاور بازاریابی ,سخنران بازاریابی, مشاوره مارکتینگ ,تدریس بازاریابی, آموزش بازاریابی ,مشاور مارکتینگ, معلم مارکتینگ, دوره بازاریابی, مدرس تحقیقات بازاریابی ,مدرس, مدرس فروش, مدرس تحقیقات بازار, مشاور تحقیقات بازار, آموزش دوره بازاریابی ,مدرس اصول و فنون مذاکره, بازاریابی صنعتی, دوره اجرای پروژه های چیدمان فروش, مدرس بازاریابی, وفاداری مشتری ,تدریس مارکتینگ ,مشاوره بازاریابی, استاد اصول و فنون مذاکره, کلاس رفتار سازمانی, مدرس رفتار سازمانی, سخنران رفتار سازمانی, دوره رفتار سازمانی

مدرس بازاریابی, استاد بازاریابی, معلم بازاریابی, مشاور بازاریابی ,سخنران بازاریابی, مشاوره مارکتینگ ,تدریس بازاریابی, آموزش بازاریابی ,مشاور مارکتینگ, معلم مارکتینگ, دوره بازاریابی, مدرس تحقیقات بازاریابی ,مدرس, مدرس فروش, مدرس تحقیقات بازار, مشاور تحقیقات بازار, آموزش دوره بازاریابی ,مدرس اصول و فنون مذاکره, بازاریابی صنعتی, دوره اجرای پروژه های چیدمان فروش, مدرس بازاریابی, وفاداری مشتری ,تدریس مارکتینگ ,مشاوره بازاریابی, استاد اصول و فنون مذاکره, کلاس رفتار سازمانی, مدرس رفتار سازمانی, سخنران رفتار سازمانی, دوره رفتار سازمانی' مدرس بازاریابی, استاد بازاریابی, معلم بازاریابی, مشاور بازاریابی ,سخنران بازاریابی, مشاوره مارکتینگ ,تدریس بازاریابی, آموزش بازاریابی ,مشاور مارکتینگ, معلم مارکتینگ, دوره بازاریابی, مدرس تحقیقات بازاریابی ,مدرس, مدرس فروش, مدرس تحقیقات بازار, مشاور تحقیقات بازار, آموزش دوره بازاریابی ,مدرس اصول و فنون مذاکره, بازاریابی صنعتی, دوره اجرای پروژه های چیدمان فروش, مدرس بازاریابی, وفاداری مشتری ,تدریس مارکتینگ ,مشاوره بازاریابی, استاد اصول و فنون مذاکره, کلاس رفتار سازمانی, مدرس رفتار سازمانی, سخنران رفتار سازمانی, دوره رفتار سازمانی